كاغذهاي نقشه كشي  

كاغذهاي نقشه كشي :

يكي از لوازم اصلي كار نقشه كشي و كارهاي ترسيمي و طراحي، كاغذ مي باشد. نوع كاغذ در كارهاي ترسيمي از اهميت بسياري برخوردار است.
به طور كلي براي كارهاي نقشه كشي و كارهاي ترسيمي سه نوع كاغذ مورد استفاده قرار مي گيرد. كه عبارتند از :
الف – كاغذ پوستي
ب – كاغذهاي كالك
ج – كاغذهاي سفيد
  

  الف – كاغذ پوستي :

كاغذي است سفيد و نسبتاً نازك كه براي كارهاي تمريني و طرحهاي اوليه از آن استفاده مي شود. كاغذ پوستي خوب، بايد داراي خصوصيات زير باشد:
1 – رنگ آن سفيد باشد.

2 – نسبتاً نازك باشد به طوري كه تصوير و خطوط، به خوبي از پشت آن (زير آن) ديده مي شود.

3 – سطح كاغذ به اندازه كافي زبر باشد كه مداد به خوبي روي آن اثر بگذارد و در موقع پاك كردن اثر خط مداد روي آن باقي نماند.
  

  ب – كاغذهاي كالك :

نوعي كاغذ نرم ضد چربي است كه به اندازه كافي نور از آن عبور مي كند و براي كپي برداري و طرح برداشتن مناسب است و نسبت به ميزان انتقال نور، براي نسخه برداري با دستگاه چاپ و تكثير اوزاليد مورد استفاده قرار مي گيرد.

نكته :
از خصوصيات اين كاغذ اين است كه اشتباهات ترسيمي مركبي، با كشيدن تيغ، براحتي از روي آن تراشيده مي شود.
  

  ج – كاغذ سفيد :

كاغذهاي سفيد بدون خط كه همه افراد كم و بيش با آن آشنا هستند و در اغلب كارها مورد استفاده قرار مي گيرد.

انواع اين كاغذها از روي وزن آنها مشخص مي گردند و به كاغذهاي 60.80.100.120 گرمي معروف مي باشند. (اين مقدار وزن مربوط به يك متر مربع كاغذ مي باشد) به طور كلي، هر چه وزن كاغذ بيشتر باشد آن كاغذ ضخيم تر و مقاومتر و سطح آن كاغذ براي كارهاي ترسيمي مناسب تر است.
  

  اندازه كاغذ :

www.irsanat.com  

كاغذهاي استاندارد داراي ابعاد مشخص و ثابتي هستند.

بزرگترين اندازه كاغذهاي نقشه كشي كاغذ A0 مي باشد. ابعاد اين كاغذ همان گونه كه در جدول مشاهده مي شود 84100×1189 مي باشد. مساحت كاغذ A0 بريده نشده برابر يك متر مربع مي باشد. اگر كاغذ A0 را ازجهت طول، تا كنيم به دو كاغذ A1 تبديل مي شود. همين طول كاغذA1 به دو برگ كاغذ A2 و به طور كلي هر كاغذ استاندارد شده بزرگتر كه از طول تا شود، به دو برگ كاغذ استاندارد شده كوچكتر تبديل مي شود.

نكته :
براي نگهداري كاغذها و نقشه هاي هر پروژه گاهي اوقات از پوشه هاي بزرگي به نام پرتفوليو استفاده مي شود.
 

www.irsanat.com   

  نحوه چسبانيدن كاغذ، رسم و ترسيم كادر جدول نقشه :

ابتدا كاغذ را روي ميز يا تخته رسم به ترتيبي كه در اشكال ملاحظه مي شود، مي چسبانيم.

جهت زدن نوار چسب در امتداد قطرهاي كاغذ و از داخل به طرف خارج مي باشد. به اين ترتيب، كاغذ كاملاً صاف بر سطح ميز يا تخته رسم چسبيده مي شود.

در شكل ها ، به ترتيب ، مراحل مختلف اندازه گيري، مشخص نمودن اندازه حقيقي كاغذ و رسم كادر دور كاغذ و كشيدن جدول نقشه، نشان داده شده است.
  

  براي رسم خطوط افقي و عمودي به نكات زير توجه نماييد:

www.irsanat.com  

1 – همانگونه كه در تصويريهاي نشان داده شده است. براي رسم خطوط افقي مداد را طوري در دست نگه داريد كه با سطح كاغذ زاويه 60 بسازد.

2 – هنگام رسم خط به طور كلي اعم از خطوط قائم، افقي و يا هر خط ديگر، مداد را آرام در دست بچرخانيد تا خطوط رسم شده شما به صورت يكنواخت ترسيم شوند.

3 – براي رسم افقي، مداد بايد با صفحه كاغذ زاويه 60 درجه بسازد. همانگونه كه در شكل هاي a,b نشان داده شده است.
 

www.irsanat.com  

4 – براي اينكه هنگام رسم خطوط قائم، تسلط كافي داشته باشيد بهتر است بدن را تا حدودي در جهت راست بچرخانيد.

5 – هنگام خط كشيدن با خط كش تي و گونيا، پس از تنظيم آنها را با دست چپ ثابت نگه داريد و با دست راست، خط مورد نظر را رسم نماييد.

6 – دانش آموزان عزيزي كه با دست چپ كار مي كنند مي توانند خط كش تي را در سمت راست ميز يا تخته رسم قراي دهند.
  

  حفظ و نگهداري نقشه ها و كاغذهاي نقشه كشي

www.irsanat.com  

براي نگهداري پروژه ها ، نقشه ها و كارهاي هنري، بهترين راه آن است كه آنها را به حالت صاف و مسطح نگه داريد و از لوله كردن آنها خودداري نماييد.

استفاده از پوشه هاي بزرگ مخصوص نگهداري كاغذها، نقشه ها و ترسيمات هر پروژه، به نام «پرتفوليو» (Porfolio) يا كلاسور بسيار سودمند است.

اين پوشه ها انواع مختلف دارند :
نمونه سنتي آن، كه در شكل نشان داده شده است، با مقوا و كاغذهاي رنگي، چسب و قطعات پارچه هاي زائد و يا از لباسهاي كهنه، ساخته مي شود (توسط خود هنرآموزان) كه بهتر است كمي بزرگتر از اندازه كاغذهاي مورد مصرف ساخته شوند.

نمونه ديگري از پوشه ها كه در شكل مشاهده مي شود، نمونه بهتري است كه در بازار نيز يافت مي شود كه گوشه هاي آن با نوارهاي فلزي محافظت مي شود و داراي زيپ و دسته مخصوص مي باشد.

نكته :
هنگام ساخت و يا خريد، بهتر آن است كه اندازه پوشه ها بزرگتر از پروژه ها باشد تا در نگهداري كارها و كاغذهاي بزرگتر، دچار زحمت نشويد.
 

 

 

 

 

 

not right cilck

not copy