سفارش
سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
147عكس�������� �������� ���� ph ������ ������������ ������ GL-42 �������� Ezdo ������������306004181127745000127745000 حذف كالا
146عكس�������� �������� ���� �������� ������������ ���������� ���������� ���� �������� 2.5 ���� 3.5 �������� 8000113461590001159000 حذف كالا
145عكس���������� ������������ ���������������� ������������ ���������� ����8000110996430001643000 حذف كالا
144عكسph ������ �������� ������ (ph ������ ������������) �������� pp-2033060045261156060001115606000 حذف كالا
143عكس�������� �������� ������������ ���������� ���������� ���� �������� 2.5 ��������8000113451590001159000 حذف كالا
142عكس�������� ������������ ���� ��������(quick fitting connection)8000111016680001668000 حذف كالا
141عكس���� �������� ������ �������� ������������ ���������� ���� (�������������� ���������� ����)8000111071750001175000 حذف كالا
140عكس�������� ���������� ���������� �������� ���� �������� ������ NTS-31143030011231247500012475000 حذف كالا
139عكس�������� �������� PH 7,01 �� PH 4,01 ������ 20 �������� ���� HI70007 �� HI700043060041810556600015566000 حذف كالا
138عكس���������� �������������� ph ������(�������� ������)���� �������� 7.003060041281328600013286000 حذف كالا
137عكس���� ���������� 6 �������� ������������ ���������� ����800011349480000014800000 حذف كالا
136عكس�������� �������� ������������ ������������ (�������������� ������������ ���������� ����)8000111081450001145000 حذف كالا
135عكس���������� �������������� ������������ ���� ���� ���� ������ (EC1413 Calibration)306004565010 حذف كالا
134عكس���������� ������������ �������� �������� ������������ ���������� ����8000110986920001692000 حذف كالا
133عكس������������ ���������� ���� ������ ���������� �������� ��������( Nice Water) ���� �������� �������� ����800011300010 حذف كالا
132عكس������������ PH �� ORP ���� �������������� �� ���������� ������ EZDO-4801P30600418061547210001154721000 حذف كالا
131عكسPH/Temp/ ORP ������ �������� ������ MP-10330600484794172000194172000 حذف كالا
130عكس������ ���������� ���������� ���� ������ luxury faucet Z-54800011363447200014472000 حذف كالا
129عكس��������pH ������ �������� �������� ������ pH30 �� CLEAN-PH30306004180934800000134800000 حذف كالا
128عكس�������������������� ph ������ �������� ���������� �������� ������ HI991653060041631010 حذف كالا
127عكس������ ������ �������� ������������ ���������� ����8000111094010001401000 حذف كالا
126عكس���������� ������ �� ���� ���� ���� ������ �������� �������� ADWA( ������ AD31)30600458130000000130000000 حذف كالا
125عكس�������������� PH ������������ ������ EZDO-PY-41306004186722500000122500000 حذف كالا
124عكس������������������PH������ ������������ pH/ ORP /Temp ������ 4803p3060045781685560001168556000 حذف كالا
123عكس������������������ ���������������� �������������� Cond/Tds ������ 4803C3060045281771870001177187000 حذف كالا
122عكسPH������ ������������ ������ PL-700PV3060048482949160001294916000 حذف كالا
121عكس���� ���������� NICE WATER �������� �������� 1���� 3 ���������������� ������������ 800011100550000015500000 حذف كالا
120عكس������������ ������ ������������ �� DO ������ ������ 98719GT30600418041958550001195855000 حذف كالا
119عكسPH �������������� ������ 6011 �������������� ������������ 30600452760571000160571000 حذف كالا
118عكس������������������������, EC������, ���������� ������(Ec Meter) ������ 602230600433333500000133500000 حذف كالا
117عكس���� ���� ������ PH �������� ������������ Clean ������ pH30L306004181237800000137800000 حذف كالا
116عكس�������� ph/conductivity/tds/salt /temp ������ 98721 30600418691840580001184058000 حذف كالا
115عكس���������� ������ �� ���� ���� ���� ������ �������� �������� ADWA( ������ AD32)30600458030000000130000000 حذف كالا
114عكس������ �������� ������������ ���������� ����8000111106560001656000 حذف كالا
113عكس���������� �������������� EC,TDS,PH,ORP,SALT,TEMP �������� ������ EZDO-82003060043151112050001111205000 حذف كالا
112عكس���������� ������ �������� ������ 9871130600186641745000141745000 حذف كالا
111عكس�������������� 24 ������ ������������ ���������� ���� ����������800011111316200013162000 حذف كالا
110عكسpH������ ������������ �� �������� ������ ������������ ������ pp-20130600431683664000183664000 حذف كالا
109عكس�������� �������� �������� �������� HANNA HI736-25306004179410164000110164000 حذف كالا
108عكس���������������� ������������ ������ �� ���������� (���������������� ������������) ������ MIC-98879WiFi30600418291093950001109395000 حذف كالا
107عكسpH ������ �������� �������� ������ AD11 ������������ (Adwa)30600459828800000128800000 حذف كالا
106عكس�������������� ORP ������ 7000EO �� �������������� ORP30600485332892000132892000 حذف كالا
105عكس������������������ �� ������ ������ �������������� ������ ���������� ������ BOE 32395306004182510110 حذف كالا
104عكس���������� ���������� ������������ 20 ���������� C.C.K800011304128000011280000 حذف كالا
103عكسpH ������ �������� �������� ������ AD12 ������������ (Adwa)30600459936000000136000000 حذف كالا
102عكس�������������� ������������ pH �������� ������ HI1002/5 ���� �������� 5 ��������3060041620010 حذف كالا
101عكس���������� ���������� �� �������� ���������� ���������� �� ���������� ������������ ����������80001573111400011114000 حذف كالا
100عكس���������� ������������ ����������������800011122123700011237000 حذف كالا
99عكس���������������� ������ �� ���������� ������ mic-98586j 30600126774576000174576000 حذف كالا
98عكس���������� ������������ ���������� LG ���� ���� 800011591145500011455000 حذف كالا
97عكس������������ ������ (������������ ���������� ��������)EZDO ������������ ������ PDO-40830600418322769550001276955000 حذف كالا
96عكس������������ ������ ���������� ���������� ����������������800011088739200017392000 حذف كالا
95عكس������������������ �� ������������ EC/TDS/Salinity �������� ������������ ������ CON5000 30600418833150000001315000000 حذف كالا
94عكس���������� ���� ���������������� 7 ���������� ���� (AQUA CLEAR)80001158851047000151047000 حذف كالا
93عكس�������� ���������� ������������ ���������� ���� (�������� �������� ���� ������ ������������)8000154717710000117710000 حذف كالا
92عكسph������ ������������������ ������ ��������(PH ������)������ 601130600431233800000133800000 حذف كالا
91عكس�������� PH/TDS/EC/temp ������ PH-3508 306004188022800000122800000 حذف كالا
90عكس���������� ������������ Filmetec ������ TW30 (���������� ������ ������������)80001887445400014454000 حذف كالا
89عكس�������� pH ������ HI-981030 (�������� ���� ���� ������������ ��������)306004160480000000180000000 حذف كالا
88عكس������������ �������������� WIPRO DVB-T USB900191535318400013184000 حذف كالا
87عكس�������� ���������� �� �������� �� �������� �������� ������ CLEAN CON30306004210047000000147000000 حذف كالا
86عكس���������� ���� �������������� �� ���������� �������� ��������800011069114900011149000 حذف كالا
85عكس������������ CO2 ������ �������� ������ ������ MIC - 98132S30600121391663200001166320000 حذف كالا
84عكس���� �������� QC ������������ ���������� ����8000110791450001145000 حذف كالا
83عكس�������� ������������ ���������� ������ 98620 �������� ������������30600186846200000146200000 حذف كالا
82عكس���������� �� TDS ������ (EC,TDS) ������������ �������� ������ AD330306004602010 حذف كالا
81عكس������������ ���������� ���� �������� �������� 6 ���������� (Aqua Life) 8000188857701000157701000 حذف كالا
80عكس���������� ������ ������ �� �������� ������ 9870230600186532448000132448000 حذف كالا
79عكس������������ ������������ ���������� ����8000111215080001508000 حذف كالا
78عكس�������������� �������� ���� �������������� ���� ���� BRANNAN ������ 31/162/03060012147880000018800000 حذف كالا
77عكس������������ ���������� ������ �������� ���������� �� �������� ������ RZ660306001193228800000128800000 حذف كالا
76عكس���� ���� ������ �������������� ������ milwaukee -ph55306004179532800000132800000 حذف كالا
75عكس������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E306004213510110 حذف كالا
74عكس������������ ���� ���������� �������������� ������ 9820230600186968686000168686000 حذف كالا
73عكس���������� ���� 6 ���������� ���� AQUA CLEAR80001157020312000120312000 حذف كالا
72عكس�������� �������� ������ �� ��������800011909010 حذف كالا
71عكس������������ ���������� ���� ���������� ���������������� ( Aqua Clear)800018849287000149287000 حذف كالا
70عكسEC ������ ,���� ���� ���� ������,�������� ������ ������������, CD-1043060046051040520001104052000 حذف كالا
69عكس���������� 1/4 �������� �������� ����������(QC) ���������� ����8000110821450001145000 حذف كالا
68عكس���� �������� ���������� ������������ ���������� ���� ���������� ���������� ���������� ����������80001600843800018438000 حذف كالا
67عكس���������� ���� ���������� Royal ������ ���������� ���� 80001162551047000151047000 حذف كالا
66عكس�������� �������� ������ �������� ������ CM 24030600287518150000118150000 حذف كالا
65عكس���������� �� TDS ������ ������������ ������ AD300030600460410110 حذف كالا
64عكس�������� orp ������ ������ EZDO-6041 ������������306004158648000000148000000 حذف كالا
63عكس�������������� ������������ ���������� ����800011344128800011288000 حذف كالا
62عكس������������ ������ �������� ���� �������� ���������������� ( ������������ )HS3330600820742128000001212800000 حذف كالا
61عكس������ ���������� ���� ������������ ���������� ���� �������� 800011295123700011237000 حذف كالا
60عكس������ �� ���������� ������ ��������30600126822113000122113000 حذف كالا
59عكس������������ ���������� ���� ������ ���������� �������� ��������( Nice Water) 80001130163368000163368000 حذف كالا
58عكس�������� ���������� EC-84 ���������� ����������30600418818230001823000 حذف كالا
57عكس���� ���� ���������� ������ ���������� ���� 100 �������� ����������800011383268900012689000 حذف كالا
56عكس�������� ������ �������� �� ���������� ������ ������ ������ 9865230600186766750000166750000 حذف كالا
55عكس���������� ������������ ������������ ���������� ���� new ceramic Bio8000113726510001651000 حذف كالا
54عكس�������� �������� ���� GL4230600485427542000127542000 حذف كالا
53عكس������������ ���������� ���� 6 ���������� ���� RO80001112547174000147174000 حذف كالا
52عكس���������� ���������� 2 ������������ ���������� ���� ����������8000111267270001727000 حذف كالا
51عكس�������� ������������������ �������� ���������������� ������ MS-11C30600131767706000167706000 حذف كالا
50عكس���� ���������� 6 �������� �������������� ���������� ����800011568945500019455000 حذف كالا
49عكس������������ pH/ORP/Temp ������������ �������� VIRA ������ B2000 306008205017000000117000000 حذف كالا
48عكس������������ ���������� ���� �������� ��������(������������ ���������� ���� RO)8000112250694000150694000 حذف كالا
47عكس���������� ���������� 1 ���� 3 CCK ���������� ������������ ���������� ����80001113135000011350000 حذف كالا
46عكس�������������� PH������ �������� 6000EC/7000EC30600485212840000112840000 حذف كالا
45عكس������������ ������ �������� ���� �������� ���������������� �������������� �������������� ������HS334-0430600820812973500001297350000 حذف كالا
44عكس���������� ���������� 3 ������������ ���������� ���� ����������8000111296110001611000 حذف كالا
43عكس���������� �������������� ���������� 0-150 �������� �������� ������ ����������������303001191418000000118000000 حذف كالا
42عكس���������� ������ �������� ���������� ���� �������� �������� ��������800011066552000015520000 حذف كالا
41عكس�������� ������ ������ �� ������ ������ ������ ������ 98653 �� �������������������� ������������������30600133286228000186228000 حذف كالا
40عكس�������������� �������������� 10 ������������ ������ ������ ATS-20003060048502800210001280021000 حذف كالا
39عكس������������ LCR ������ LCR-9184306008212010110 حذف كالا
38عكس������ ������ �� ���������� ������ USB �������������� ������ 98583 30600157745898000145898000 حذف كالا
37عكس�������� ���������������������� ph ���������� ������������ ������ AD70007 �� AD700043060041879400000014000000 حذف كالا
36عكس������������ USB ������ ������ 98581 30600157636156000136156000 حذف كالا
35عكس��������PH ������ ������������ ������ PS45 30600485565512000165512000 حذف كالا
34عكس �������� ���������� ���������� ������ CP-05 3060028801599420001159942000 حذف كالا
33عكس������������ �������� ���� ������ ������ 9820530600187055632000155632000 حذف كالا
32عكس������������ �������������� �������� ���� �� �������� ���������� �� ���������� ������ 30.5013 TFA 306001156910110 حذف كالا
31عكس�������������� ������������ pH �������� ������ HI1001 ���� �������� 3 ��������3060041619010 حذف كالا
30عكس���������� ������������������ TDS Ph./ mV/ Conductivity /��C ������ PL-700PC3060048494269860001426986000 حذف كالا
29عكس������������ ���������� ���� ���� ���� ���� ������ RO8_ORP80001157545767000145767000 حذف كالا
28عكس������������ ������ ������������ �������� ������ Clean DO5000 ���������� ���� �������� ����������30600418283100000001310000000 حذف كالا
27عكس���������� ���� ���������� ����8000111202170001217000 حذف كالا
26عكس���������� ������ �������� �� ������������ ������������ ���������� ���� (���������� 5 �� 6)800011330107500011075000 حذف كالا
25عكس������������ ph ������ �������� ������ EZDO 6011 A30600451735500000135500000 حذف كالا
24عكسPH ������ �������� ������ PH5011A30600184631368000131368000 حذف كالا
23عكس������ ������������ ���������� ���� ���������� 800011298291000012910000 حذف كالا
22عكس�������� �� ���������� ������ ������ ������ MIC-98098p ������������30600116271417700001141770000 حذف كالا
21عكس������������ ������ �������� �� ������ ������ �� ������ ���������� ������ BOE-3010730600418211690000001169000000 حذف كالا
20عكس������������ 1/4 �������� ���������� (Qc) 8000110801450001145000 حذف كالا
19عكس���������� �������������� ������������ (PH,EC,TDS) ������ AD8000 3060046032679270001267927000 حذف كالا
18عكس���������� ������������ ���������� �������������� ���������� �������� ��������800011624103800011038000 حذف كالا
17عكس�������� ������ HP ID4520T �� �������� ph ������ ������������ 5������ ����������3060048561300580001130058000 حذف كالا
16عكس���� ������ ���������� ���������� ������������ ���������� ����8000112975820001582000 حذف كالا
15عكس�������������� PH������ �������� 6011A ������ 6000/EP430600485117316000117316000 حذف كالا
14عكس���������� �� TDS ������ (EC,TDS) ������������ �������� ������ AD33230600460110110 حذف كالا
13عكس���������� ���� �������� ���������� ���� Aqua Clear80001156616723000116723000 حذف كالا
12عكس������������ ���������� ���� �������� �������� 7 ����������( Nice Water)80001106459848000159848000 حذف كالا
11عكس���������������� ������ �� ���������� �������� �� ������������30600130782610000182610000 حذف كالا
10عكس������������ ���������� ���� �������� �������� 8 ���������� (Aqua Life) 80001129963156000163156000 حذف كالا
9عكس������������������ (������ ������)������ PDR-108-130600418171979540001197954000 حذف كالا
8عكس�������� ������������ ���������� ���� ���������� �� �������� ���������� ����800018711450001145000 حذف كالا
7عكس�������� ������ ���������� ���� ���������� ����(�������� ��������)8000115657130001713000 حذف كالا
6عكس������������ ������������ ������������ ���������� ����8000110781750001175000 حذف كالا
5عكس������������ ���������� low �� ���������� high �� ������ �������� ������������ ���������� ����800011343336000013360000 حذف كالا
4عكس������������ ������������ �������������� 12 �������������� (������ �������� ������ �������� �������� ������ �� ������������ �������� )3060045791000000001100000000 حذف كالا
3عكس�������� 1/4 �������� ����������(QC) ������������ ���������� ����8000110811310001131000 حذف كالا
2عكس���������� �������������� ������ clean pure ���� ������������ ���� ��������800011342768100017681000 حذف كالا
1عكس������������ ������ �������� ���� �������� ���������������� �������������� �������������� ������HS33030600820762745500001274550000 حذف كالا
ادامـــــــه ثبت سفارش >>
بستن سبد خرید
لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود
بستن ×
با درود درصورت نیاز به مشاوره ، لطفا در ساعات کاری با آقای
مهندس محمدرضایی شماره 09106978820 تماس بگیرید . با سپاس
slider product

زمان باقی مانده تا پایان سفارش

پیشنهاد شگفت انگیزدستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

دستگاه الکترولیز

هدایت سنج آب,EC متر

محافط برق ساختمان

دستگاه تصفیه آب

فیلتر های دستگاه تصفیه آب

رسوب گیر پکیج، آبگرمکن

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

تصفیه آب آکوا لایف

تی دی اس متر مدل HM

مولتی متر دیجیتال

فیلتر این لاین تصفیه آب

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

تعمیر یخچال،تعمیرات یخچال

ابزارآلات صنعتی

تصفیه آب،تصفیه آب RO

قطعات برق و الکترونیک

Tds متر

پی اچ متر قیمت مناسب

سه راهی و محافظ برق

آمونياك سنج

تصفیه آب نیمه صنعتی

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

مخزن تصفیه آب

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 78

تماس با ما

مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/7/08


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.