سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
2�������������� ���������� �� ���� ���� ���� EC/TDS ������ CON1134-13 305006188910110
1�������� �������� PTM2003060041195010
بستن
تصفیه آب، دستگاه تصفیه آب
سختی سنج آب,تی دی اس سنج،tds متر ، تی دی اس،tds meter
فیلتر های دستگاه تصفیه آب

قالب كشش و عوامل موثر بر كيفيت قطعه خروجي (بخش دوم) 


• دقت  لازم براي صفحات راهنما و يا ميل راهنما : 
• دقت ميل راهنما و بوش راهنماي قالب  در راستاي قطر بايد كمتر از 03/0 ميليمتر باشد.
• دقت صفحات راهنما (گايد) قالب بايد كمتر از 2/0 ميليمتر باشد.
• در قالب هايي كه هم صفحه راهنما و هم ميل راهنما دارند بايد دقت صفحه راهنما را نزديك صفر نماييم.
• دقت صفحات راهنما پرس بين 02/0 تا 03/0 ميليمتر بايد باشد.
• مناطق جوشكاري شده در قالب  : 
• عدم جوشكاري صحيح باعث ميشود  كه  محل  جوشكاري  شده در حين فرآيند پرسكاري گرم شده و منبسط گردد.
• عدم انتخاب الكترود مناسب  با جنس  قالب  و  جوشكاري نامناسب باعث  افزايش خش ، دفرمگي  در قطعه و  خارج شدن قالب از آببندي ميگردد.


 


كثيفي قالب  : 

• كثيفي بيرون دو كفشك  قالب  باعث  تاثير  منفي  بر  قطعه خروجي ميگردد. دو كفشك قالب بايد قبل از بستن به قالب حتما تميز گردند.
• كثيفي داخل قالب :   باعث  جاافتادگي  در  قالب  و  افزايش خش و ضايعات و معيوبات ميگردد. قالب بعد  از  هر  توليد بايد تميز شده و در صورت نياز شستشو گردد.
• اجزا متحرك قالب نيز بايد بعد  از  هر  توليد  تميز  شده  و روانكاري گردند.

قالب كشش و عوامل موثر بر كيفيت قطعه خروجي

تاثيرپرس بر كيفيت عمل كشش

مواردي كه در پرس باعث كاهش كيفيت قطعه خروجي در عمل كشش ميگردد :

1- عدم كاليبراسيون پرس
2- عدم تنظيم صحيح فشار پرس
3- عدم عملكرد صحيح كوشن
4- خرابي رايزرها (صفحات) كمكي پرس
5- روغن ريزي و افت فشار پرس

عدم كاليبراسيون پرس :

• عدم توازي دو صفحه  پرس باعث عدم فشار يكسان  به تمام نقاط قالب و در نتيجه عدم  روندگي  مناسب  ورق  در  قالب شده و باعث افت كيفيت قطعه خروجي و يا افزايش ضايعات و معيوبات ميگردد.
• همچنين عمر قالب و  عمر پرس در حالت عدم كاليبراسيون پرس كاهش مي يابد.
• عدم   توازي   صفحات  پرس  تاثير  منفي  بر  سلامت  قالب گذاشته و باعث خرابي گايد و ميل راهنماهاي قالب  ميشود.
• عدم تنظيم صحيح فشار پرس :
• فشارهاي تنظيمي تاثيرگذار بر كيفيت قطعه شامل موارد زير ميباشد :
1- فشار خازن وسط (سنبه )
2- فشار اسلايد (ورقگير) : كه از چهار نقطه گوشه ورقگير اعمال ميشود.
3- فشار ارپين (كوشن)

عدم تنظيم صحيح فشار پرس :
• تنظيم فشارهاي فوق در كيفيت قطعه بسيار مهم بوده و تاثير بسزايي در يك فرايند توليد پرسكاري دارد.
• وظيفه تنظيم اين پارامترها بر عهده تيم قالب بند و استادكار و سرپرست خط توليد ميباشد.
• مبناي تنظيم اين فشارها  ،  كارت   تنظيمات   قالب  و  پرس ميباشد كه توسط واحد مهندسي تهيه ميگردد.  اين  تنظيمات با توجه به تاثير ساير پارامترهاي موثر در فرآيند ميتواند در حد تلرانس اعلامي تغيير نمايد.
• عدم عملكرد صحيح كوشن :
• عدم عملكرد صحيح كوشن كه باعث عدم فشار يكسان ارپين بر سطح زيرين قالب ميشود ، ناشي از موارد زير ميباشد :
1- عدم كاليبره بودن كوشن
2- كثيفي سطح كوشن كه باعث عدم ارتفاع يكسان ارپين و در نهايت فشار نامتقارن بر قالب ميگردد.
3- عدم  عملكرد  همسان  كوشن  ، در  پرسهايي كه دو كوشن متقارن دارند.

خرابي رايزرها (صفحات) كمكي پرس عمدتا به دلايل زير ميباشد :

1- خوردگي  سطح  صفحه و  عدم همسطحي نقاط مختلف آن
2- خوردگي  و دفرمگي سوراخهاي محل  ارپين  كه  منجر  به گرفتگي سوراخ و عدم حركت ارپين و يا لقي بيش از حد و عدم استقرار مناسب ارپين در محل مورد نظر ميگردد.
• روغن ريزي و افت فشار پرس :
• روغن ريزي پرس علاوه بر مشكل  ايمني ،   زيست  محيطي  و عملكردي براي پرس ، باعث  ميشود كه روغن در  داخل  قالب ريخته شده و باعث موج در قطعه گردد.
• افت فشار پرس در هر يك از سيلندرها در پرسهاي هيدروليك باعث عدم فشار صحيح و ايجاد موج و چروك و پارگي در قطعه ميگردد. مشكل  اصلي  در  اين  مواقع  تشخيص  افت  فشار  در سيلندرها قبل از دست زدن  به هر  اقدام ديگر ( از  جمله اصلاح قالب) ميباشد.

تاثير ورق بر كيفيت عمل كشش

 مشكلات ورق عمدتا از دو عامل ناشي ميشود : 

1- عوامل خارجي تاثير گذار بر ورق :
     شامل : خش ، دفرمگي و زنگ زدگي ، پوست پرتقالي و ...
2- عوامل شيميايي و خواص ساختاري ورق:
    الف) استحكام كششي ورق (UTS) : حداكثر تنش قابل تحمل ورق در عمل كشش قبل از پارگي را استحكام  كششي مي نامند. هر چه ميزان استحكام كششي ورق بالاتر باشد ميزان بازگشت فنري بيشتر و  شكل پذيري كمتر ميشود.
ب) استحكام تسليم ورق (Yield) : حداكثر تنش قابل تحمل ورق در عمل كشش قبل از تغيير شكل پلاستيك را  استحكام تسليم مي نامند. هرچه ميزان استحكام تسليم ورق بالاتر باشد شكل پذيري كمتر ميگردد.
 2- عوامل شيميايي و خواص ساختاري ورق:
ج) درصد ازدياد طول نسبي در ورق (Elongation) : درصد ازدياد طول يك قطعه در اثر فرآيند كشش در جهت  مشخص  قبل  از پارگي  را Elongation يا درصد ازدياد طول  نسبي  مي نامند.  هر چه ميزان E بيشتر باشد ، شكل پذيري ورق در اثر كشش بيشتر خواهد بود.
د) (r) : رابطه ايست ميان كرنش ورق در يك جهت و  كرنش  در  جهت ضخامت
ه) (rv) : رابطه ايست ميان r در جهات مختلف :  هر چه  ميزان  rv  ورق بيشتر باشد ، ميزان شكل پذيري آن بيشتر ميباشد.
توجه :
• بهترين جهت  بارگذاري ورق در  قالب كشش  در جهت نورد ورق ميباشد بطوريكه جهت نورد  ورق بايد  در جهتي كه  بيشترين  روندگي  ورق  وجود دارد ، قرار گيرد.

تاثير اپراتور توليد بر كيفيت عمل كشش

• ايرادات واحد توليد(كارگري) تاثر گذار بر كيفيت خروجي عمل كشش به شرح زير مي باشد:
1- عدم بستن مناسب قالب :
الف) عدم تنظيم مناسب پارامترهاي پرس و قالب
ب) عدم تميز نمودن مناسب قالب در هنگام بستن قالب
ج ) عدم تميز نمودن صحيح ميز پرس
د ) عدم تميز نمودن صفحه كوشن و پين ريزي نامناسب
ه ) عدم بستن مناسب قالب به  پرس  شامل عدم رعايت اصول بستن پيچ ، عدم هم مركزي قالب و پرس و عدم استفاده از صفحه مناسب
2- عدم روغن زدن مناسب :
الف) عدم وجود وسايل مناسب روغن زني
ب) خستگي و عدم روغن زني كافي و مناسب
ج ) عدم يكنواختي روغن بدليل هم نزدن آن قبل  از مصرف
د ) عدم روغن زني مناسب  در محل  مناسب  و  عدم  رعايت تواتر روغن زني توسط اپراتور توليد
3- عدم استپ كردن مناسب ورق در قالب
4- عدم دقت در هنگام پروسه كشش در قالب :
الف) دو ضرب زدن باعث دفرمگي قطعه ويا پارگي آن ميشود.
ب ) توقف پرس در هنگام كشش و ادامه كار پس از توقف نيز باعث دفرمگي و پارگي قطعه خواهد شد.
5- كثيفي تجهيزات توليد : كثيفي  تجهيزات  باعث ايجاد نيش و قري و خط و خش در قالب و قطعه ميگردد.
- عدم دقت در برش قطعه عمل بلنك :

الف) لبه هاي تيز و پليسه دار قطعه بلنك باعث خرابي قالب و ايجاد خط و خش ميگردد.
ب) عدم روكش مناسب ورق  بعد  از  بلنك  قالب باعث كثيفي اطراف ورق شده و در قالب نفوذ نموده ، باعث ايجاد نيش و قري و خط و خش ميگردد. تاثير محيط توليد بر كيفيت عمل كشش

• اثرات محيط بر كيفيت عمل كشش :


1- گرد و غبار موجود در فضا  كه بر  روي سطح ورق ، قالب  و يا روغن كشش نفوذ ميكند ، باعث ايجاد خط و خش بر روي قالب و قطعه توليد شده و بر كيفيت قطعه تاثير منفي دارد.
2- نگهداري ورق در شرايط نامناسب  باعث  زنگ زدگي  ورق شده و بر كيفيت قطعه و سلامت قالب اثر مستقيم دارد. 
 
هر نوع سوال در مورد شناخت اجزای قالب در بخش نظرات پاسخ داده می شود .
ترجمه و تالیف : محمد سالاری  شماره تماس جهت مشاوره و تدریس خصوصی  و انجام پروژه های دانشجویی : 09126623819
كپی برداری از این مطلب با ذكر منبع WWW.IRSANAT.COM بلا مانع می باشد.

گرد آورنده : www.irsanat.com
تاریخ ارسال :  1397/11/02     
تعداد مشاهده :17772
ثبت نظرات شما کاربران محترم باعث بهبود مطالب سایت خواهد شد
نام و نام خانوادگی : الزامی
تلفن/ایمیل :
نظر شما : الزامی
کد امنیتی :

الزامی


دیگر مطالب مرتبط با موضوع : طراحی قالب


جهت دیدن مطالب بیشتر کلیک کنید             
آخرین مقالات ارسالی
مطالب تصادفی


دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

هدایت سنج آب,EC متر

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

مولتی متر دیجیتال

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

Tds متر

آمونياك سنج

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین

پی اچ ph سنج آنلابن

هدایت و تی دی اس سنج آنلاین ،EC/TDS تابلویی انلاین

اکسیژن سنج DO متر آنلاین تابلویی


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 130

تماس با ما

ENAMAD مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/9/10


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.