سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
63���������� �������� ������������ ���������������� ������ AFLEX-30033060027291402380001140238000
62������ ���������� �������������� ������ 31.33003030011412010
61���������� ���������� ���������� �������� EDC (���������� ���� ��������������������)90031603285000012850000
60�������������� ���� ������������ BRANNAN ������ 22/420/3306001214510110
59���������������� ���� ���� ������ 28/405/0 BRANNAN3060012136550000015500000
58���������� ������ �������������� testo 760-3306002215910110
57���������� ������ �� ������������ ������������ �� �������������� ������ tem982306001269798000017980000
56���������� �������������� ���������� 0-150 �������� �������� ������ ����������������3030011914459800014598000
55������������ USB ������ ������ 98581 30600157624104000124104000
54�������� �������� (�������� 1kV) ������ TES-160030600277362826000162826000
53������������ ���������� low �� ���������� high �� ������ �������� ������������ ���������� ����800011343292200012922000
52���������� ������ �������� ������ 9871130600186627830000127830000
51�������� ���������� �������������� 900412775800001580000
50�������� ���������� ������������ ���������� ���� (�������� �������� ���� ������ ������������)8000154715400000115400000
49������������ �������� ���� (������������ �������� ����������) ������ TEM303306001322330000013300000
48�������� �������� ���������������� 1kV ������ TES-16043060027751368710001136871000
47�������������������� �������� CNTD �������� ���������� CMV104D 9001213555590001559000
46�������� ������ 12 �������� ���� ���� ������ ���� ���� �������� ������ 303001126910500000110500000
45 �������� ���������� ���������� ������ CP-05 3060028801066280001106628000
44���������� �������� �������� ������������ ���������������� ������ AFLEX-30053060027301851080001185108000
43���������� ���������������� �� �������� �������������� ���������� ���� �������� ��������90049055790001579000
42���������� ������ �������������� ������������ �������� ������ testo 760-1306002215810110
41������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/701/0306001205821800000121800000
40�������� ������������������ ���������� ������ �� ������ ���� 40500151129800011298000
39�������� �������� lan30600232361708000161708000
38������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/702/0306001205928000000128000000
37PH ������ �������� ������ PH5011A30600184624677000124677000
36������ ������ �� ���������� ������ ������������ �� �������������� Brannan ������ 12/421/1306001214110110
35�������� ������ ���������� ������������ ������ TFA-311129306001184159496000159496000
34���������� ������������ ���������� LG ���� ���� 800011591126500011265000
33������ ������ ���������� ������ �������������� ������ TEM 187 ������306001567325000013250000
32RCD �������� �������������� ������ TES-190030600277692343000192343000
31������������ �������������� �������� ���� �� �������� ���������� �� ���������� ������ 30.5013 TFA 306001156921778000121778000
30�������� ������������ ������������ ���������� - �������� ��������90031306165000011650000
29�������� ������������������ �������� ���������������� ������ MS-11C30600131753264000153264000
28������������ �� �������������� �������������� ������ 13/472/0�������� BRANNAN306001206326000000126000000
27������������������ ������ �������������� �� ������������ TEM882306001862382600013826000
26������������ �������� ���� �������������� �������� ���������� ������ E1401023060011596667000016670000
25������������������������ �������������� (Wireless) ���� ������ ������ E 213 302 �������� ����������306001160913570000113570000
24�������� ���������� �� ���������� ������ �������� Testo 745306002216110110
23������������ CO2 ���������������������� TES-1370 �������� ������������TES ������������30600110903433980001343398000
22�������� �������� ������ �������� ������ CM 24030600287512100000112100000
21���������� ���������� �� �������� ���������� ���������� �� ���������� ������������ ����������800015739690001969000
20�������� ������ ������ �� ������ ������ ������ ������ 98653 �� �������������������� ������������������30600133257485000157485000
19������������ �������� �������������� ������ TFA 30.1033 ����������306001159522083000122083000
18���������� ������ ������ �� �������� ������ 9870230600186521632000121632000
17�������� ������ �������������� ������ 1-770 testo306002215710110
16�������������� ���������������� �������� ���������� E140202 �������� ����������3060011612887000018870000
15������ �� ���������� ������ ��������30600126814742000114742000
14������������ ������������ �� �������������� �������� ������ Brannan12/414/33060012068740000017400000
13�������������������� ������ ������ TES-13563060027681549400001154940000
12���������������� ������ �� ���������� ������ mic-98586j 30600126749717000149717000
11������ �������� ������ TES-160530600277295368000195368000
10���������� ���������������� TM 079 102 �������� ������������ Medex ����������90071616297600012976000
9������ ������ �� ���������� ������ USB �������������� ������ 98583 30600157730599000130599000
8������������ ������������ �� �������������� BRANNAN 12/412/13060012137550000015500000
7������������������ ���� �������������� �� ������������ in/out door ������ TEM982306001863637500016375000
6���������� ������ �������������� DT832306002571209000012090000
5������������ ���������� �� ���������� ������������ ������ TFA-14.4003 ����������3060011608375400013754000
4�������������� ���������� �������� ������ 0/ 38/704 BRANNAN306001206033000000133000000
3�������� ���������� ����������������� ��������(���������� �������� ���������� �������� ����������)90031307187800011878000
2�������������������� V-152-1C259001212805390001539000
1�������� �������� ���������� PROVA 233060023141289600001128960000
ادامـــــــه ثبت سفارش >>
لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود درصورت نیاز به مشاوره ، لطفا در ساعات کاری با آقای
مهندس محمدرضایی شماره 09106978820 تماس بگیرید . با سپاس

محصولات مرتبط با موضوع : ������������������


اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-1022

119,502,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دیجیتال SDS-1102

147,214,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله SDS-5032E

137,888,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله SDS-5052E

153,211,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله SDS-6062E

168,527,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله SDS-7102E

199,175,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله SDS-7202

291,100,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله SDS-8302

806,904,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله SDS-9302

939,687,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله XDS-3062A

293,119,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله XDS-3062A +AWG +DMM

398,347,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ چهار کاناله XDS-3064E

291,100,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله XDS-3102 +AWG +DMM

449,413,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کانالهXDS-3102A +AWG +DMM

500,487,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ چهار کاناله XDS-3104E

367,707,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ چهار کانالهXDS-3104 +AWG +VGA

428,989,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله XDS-3202E

253,433,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ چهار کاناله TDS-7074

388,125,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ چهار کاناله TDS-7104

490,269,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ چهار کاناله TDS-8104

587,304,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ چهار کاناله TDS-8204

630,162,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله MSO-7062TD

360,128,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله MSO-7102TD

405,051,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله MSO-8102T

486,060,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله MSO-8202T

575,651,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دستی HDS-1022M-I

357,494,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ تک کاناله HDS-2061MN

214,492,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله HDS-2062MN

357,494,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ تک کاناله HDS-3101MN

245,138,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله HDS-3102MN

418,773,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ قلمی RDS-1021

49,022,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ قلمی RDS-1021I

59,238,000 ریال تماس بگیریدکارت اسیلوسکوپ دو کاناله VDS-1022

46,985,000 ریال تماس بگیریدکارت اسیلوسکوپ دو کاناله VDS-1022 I

60,262,000 ریال تماس بگیریدکارت اسیلوسکوپ دو کاناله VDS-2062

117,462,000 ریال تماس بگیریدکارت اسیلوسکوپ چهار کاناله VDS-2064

224,706,000 ریال تماس بگیریدکارت اسیلوسکوپ چهار کاناله VDS-3104

265,560,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ حافظه دار (Oscilloscope )

0 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ حافظه دار (Oscilloscope )

116,438,000 ریال تماس بگیریدپروب اسیلوسکوپ مدل T5100

14,302,000 ریال تماس بگیریدپروب اسیلوسکوپ مدل T5200

23,495,000 ریال تماس بگیریدپروب اسیلوسکوپ مدل T3100 يا P4100

12,903,000 ریالباطري اسیلوسکوپ مخصوص مدلSDS8302-- VCUA - SDS- و 7202 SDS- و 9302

39,836,000 ریال تماس بگیریدکیف حمل اسیلوسکوپ هاي سري SDS برزنتی

7,148,000 ریال تماس بگیریدکیف حمل اسیلوسکوپ هاي سري VDS برزنتی

2,043,000 ریال تماس بگیرید

سایر صفحات مربوط به موضوع :  ������������������   تعداد کل محصولات این بخش :   45   عدد
پیشنهاد شگفت انگیز امروز ایران صنعت

دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

دستگاه الکترولیز

هدایت سنج آب,EC متر

محافط برق ساختمان

دستگاه تصفیه آب

فیلتر های دستگاه تصفیه آب

رسوب گیر پکیج، آبگرمکن

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

تصفیه آب آکوا لایف

تی دی اس متر مدل HM

مولتی متر دیجیتال

فیلتر این لاین تصفیه آب

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

تعمیر یخچال،تعمیرات یخچال

ابزارآلات صنعتی

تصفیه آب،تصفیه آب RO

قطعات برق و الکترونیک

Tds متر

پی اچ متر قیمت مناسب

سه راهی و محافظ برق

آمونياك سنج

تصفیه آب نیمه صنعتی

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

مخزن تصفیه آب

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 87

مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/3/20


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.