لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود ، مشاوره خرید مهندس محمدرضایی شماره 09106978820
قسمتی از درآمد ایران صنعت صرف امور خیریه می گردد

 • سبد خرید شما در فروشگاه ایران صنعت :   IP:3.80.4.147

 •      اضافه کردن کالای جدید به سبد خرید  
  سبد خریــــــــــــــــد
  ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت واحد تعداد قیمت کل ویرایش تعداد حذف
  102���������������� �������� ���������� ������ �� ���������� �������� testo 176_p1306008220910110
  101������������������ pH �� EC ���� ���������� ������������-HI98143305004273810110
  100���� ���� ���� ������ �� tds ������ ������ TDS-3 3060041896184000011840000
  99������������������ �� ������������ ph ������ ������������ �������������� ������ PH 5520305004189310110
  98������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E305004213510110
  97������������ ���� ���� ���� ������ HM ������ ������������ ������������������ 306004139710110
  96������ ������������ ���� ���� ���������� �������� HANNA HI719306004284410110
  95������������ PH ������ ������������ LUTRON ������ PPH-2108305004193163000000163000000
  94������������������ PH ������������ ������ LUTRON TR-PHT1A43050041424010
  93�������� ������ HP ID4520T �� �������� ph ������ ������������ 5������ ����������3050068561300580001130058000
  92������������ ���������� �� �������� ���� 500 �������� 20 ���������� �������� TESTO 905-T1306008219910110
  91���������������� ���������� �� ������ �������� ������ testo 184306008220810110
  90���������� ������ ������������ ������������ ������ MIC-987A2-PC30600417201687380001168738000
  89�������� �������� PTM100 (������������ �������� PH ������ �� ������)3060041194950000019500000
  88������������ ������������ �������� ������������ HI96719306004284510110
  87�������� ���������� ������ �������� ������ AD35 ����������(���������� ���� ��������)3060041712010
  86������������������ �� ������������ ORP ������ ������������ �������������� ������ ORP 5520 305004189410110
  85������������ �������� ������ �������� ���������� CAL Check ��� HI97720306004285010110
  84������ ���������� ���������������� �������� HANNA HI758306004284610110
  83�������������������������� ���� ������������ ������ UV-M903060011180010
  82������������������ ������������ ������ TR-DOT1A4 �������� Lutron 3050041456010
  81������������������ �� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ���������� ������������ ������ ROC-5320E305004210410110
  80������������������ ���������� ���������������� �������� - HI8936305004273910110
  79���������������� �������� ������������ ������ �������� ���������� ������ TESTO 176T4306008220410110
  78�������������� ������������ ORP ������ ������ AD3230B (ADWA)306004616010
  77������������������ �� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ���������� ���������� ������ ROC-5320E305004189110110
  76�������� ������������ ���������� �������� ���� ���������� ���������� - HI764073305006266210110
  75������������ �� ���������� ������ �������������� ������ Ec-510 305004214310110
  74���������������������� �������� pH�� ORP �� ������ - ������ PCA300306004273610110
  73���������������� ������������ �������������� �������� TESTO 470306008220210110
  72������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E-P305004189210110
  71���� ���� ������ ������������ �������� ������ HANNA HI202030600420093300000001330000000
  70������ �������� ������ ������ PT100306004118710110
  69���������� ������ ������������ ������������ ���������� ������ 86555306004934010
  68�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i330600920277100000001710000000
  67�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i83060092029197000000011970000000
  66������ CLYCINE �������� 100 �������� �������� �������� WaATER-I.D3060041944968000019680000
  65������������ ���������� ���� �������� ��������(������������ ���������� ���� RO)8000112250694000150694000
  64������������ ������ PrimeLab 2.0 ���� �������� �������� 75 ��������������306004221210110
  63������ �������� ������ PT-3003060041189010
  62������ �������� ������ PT-4003060041190010
  61������ �������� ������ PT-5003060041192010
  60�������������� �� �������� ������������������ ���������� ������������ ������ DO AD8001/330500628261580000001158000000
  59������������ ������ ������������ ������������ AZ ������ AZ 8403 30600414052340000001234000000
  58������������ ������������ ������, DO������, O2������ ������ 70313060044071533150001153315000
  57���������� ���� ���������� Royal ������ ���������� ���� 80001162551047000151047000
  56���������� ������������������ KCL �������� �������� ������ HI70300G306004197110110
  55������������������ �� ������ ������ �� �������� ������ �������� ���������� 0 ���� 40%306004192722000000122000000
  54���������� ������������ �������� ������������ ������ UT661D306001232343008000143008000
  53pH ������ �������� �������� ������ AD11 ������������ (Adwa)30600459830000000130000000
  52pH/mV �� EC/TDS/�������� ������/������������ ������ �������� ���� �������� �������������� �������������������� - HI5521306004264210110
  51���������������� ������ �� ���������� ������������ ������ UT330TH306001234641216000141216000
  50 ������������ �� ���������� ������ ������������ ������������ ������ A12T3060012340728000017280000
  49�������� �������� ������������ ������ UT07BEU3060012317940800019408000
  48pH ������ �������� �������� ������ AD12 ������������ (Adwa)30600459938600000138600000
  47������������ �������������� Checktemp�� - HI98501306001261710110
  46 ������ ������ �������������� ������������ ������ UT353306001234913888000113888000
  45������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/702/0306001205938500000138500000
  44���������������� ������ �� ���������� ������������ USB ������ MIC 98875SD 306001259577000000177000000
  43 �������� ���������� ������ ������������ ������ MIC ������������ 98873306001259650000000150000000
  42�������� ���������������� �������� ������������ �������� �������������� �������� ������������������ ���� ���� �������� - HI84532306004264610110
  41����������������, ������������ ������������, TI-32230600126025525000001552500000
  40������������ �� pH ������ ������������ ������ ���������������� - HI83300306004264710110
  39WBGT������ ���������������������� MIC 98887SD30600126001120000001112000000
  38�������� �������� ������������ ������ UT683KIT306001232240880000140880000
  37 �������������� ������������ ������������ ������ UT366A306001235324640000124640000
  36PH ������ �� ������������ ���� ���� �������� ������ ������-HI991001306004264410110
  35������ ������ ���������� ������ �������������� ������ TEM 187 ������306001567450000014500000
  34 ������ ������ �������������� ������������ ������ UT352 306001234894864000194864000
  33�������� �������� �������� �������� �������� ������������ ������ UT692G306001232523520000123520000
  32 306001233920160000120160000
  31���������������� ������ �������������������� ������������ ������ UT330T306001234527776000127776000
  30���������������� ������ ������������ ������ UT330A 306001234225312000125312000
  29������������ ������ ������������ ���������������� ������������ �������� �������� - HI6421 306004264010110
  28 ���������� ������ �������� ������ ������������ ������ UT343D306001235176720000176720000
  27 ���������� ������ ������ ������������ ������ UT377A306001234716744000116744000
  26������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/701/0306001205835000000135000000
  25���������� �������� ������ �� ���������� ������ �������������� ���� ���� ���� ������ MIC 98206306001259771000000171000000
  24 �������� �������� SMD ������ UT116A306001231421280000121280000
  23�������� �������� ������ ���� ������ �������� EC/Resistivity - HI98197306001261410110
  22 ���������� ������ �������������������� ������������ ������ UT345A306001235264400000164400000
  21�������� ������ �������������� ������������ ������ UT18C306001232831696000131696000
  20���������������� ������������������ �� �������� ���������� ������������ ������ UT330C306001234450960000150960000
  19�������� ������������ ���� �������� ���������������� ������ MS-11C306001259464000000164000000
  18�������� �������� ���������������� ������������ ������ UT695D10306001232639984000139984000
  17������ ���������� ������ ���������� ������������ ������ A13T3060012341593600015936000
  16�������� �������� LED ������������ ������ UT659D306001231627048000127048000
  15������������ ������������ ������ ���������� ������������ - HI2400306004264110110
  14�������� �������� SMD ������ UT116C306001231516016000116016000
  13�������� �������� �� ���������� �������� ������������ ������ UT682D306001232112320000112320000
  12 ������ ������ ���������������� ������������ ������ UT353BT306001235020160000120160000
  11�������������� ������ ������������ PM2.5 ��PM10 ������ MIC-98098P30600125981550000001155000000
  10������������ �� �������������� �������������� ������ 13/472/0�������� BRANNAN306001206326000000126000000
  9�������������� ���������� �������� ������ 0/ 38/704 BRANNAN306001206048000000148000000
  8�������� ������ ������������ ������ UT15C306001232722064000122064000
  7������������������ �������� ���������������� IR ������ TEM-8012B30600126031350000001135000000
  6�������� �������� �������� �������� ������������ ������ UT692D306001232424640000124640000
  5�������� �������� ������������ ������ UT681L3060012318705600017056000
  4������������ ph ������ �������� ������ EZDO 6011 A30600451738000000138000000
  3������������ ���������� ������ �� ���������� ������ ������ �������������� ���� ���������������� ������ ���� ������3060041543010
  2���������� ������ ������������ �������������� - HI6321306004263310110
  1������������ ������ ������������ �������� ������ HANNA HI9142306004160710110
  نام استان
  نام شهر
  مبلغ خرید
  نوع ارسال کالا
  هزینه پست
  مالیات و ارزش افزوده تخفیف ویژه (درصد) تعداد کالا : جمع هزینه :
    
   

  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

  آمار بازدید ها


  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
  » افراد آنلاین این بخش: 145

  تماس با ما

  ENAMAD مجوز تجارت الکترونیک


  مجوز رسانه بر خط


  logo-samandehi

  ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


  پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

  ایران صنعت: 09106978820


  تاریخ :1402/9/16


  تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
  تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.