تبلیغات رایگان اینترنتی
سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
115���������������� �������� ���������� ������ �� ���������� �������� testo 176_p1306008220910110
114������������������ pH �� EC ���� ���������� ������������-HI98143305004273810110
113���� ���� ���� ������ �� tds ������ ������ TDS-3 3060041896184000011840000
112������������������ �� ������������ ph ������ ������������ �������������� ������ PH 5520305004189310110
111������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E305004213510110
110������������ ���� ���� ���� ������ HM ������ ������������ ������������������ 306004139710110
109������ ������������ ���� ���� ���������� �������� HANNA HI719306004284410110
108������������ PH ������ ������������ LUTRON ������ PPH-2108305004193163000000163000000
107������������������ PH ������������ ������ LUTRON TR-PHT1A43050041424010
106�������� ������ HP ID4520T �� �������� ph ������ ������������ 5������ ����������3050068561300580001130058000
105������������ ���������� �� �������� ���� 500 �������� 20 ���������� �������� TESTO 905-T1306008219910110
104���������������� ���������� �� ������ �������� ������ testo 184306008220810110
103���������� ������ ������������ ������������ ������ MIC-987A2-PC30600417201687380001168738000
102�������� �������� PTM100 (������������ �������� PH ������ �� ������)3060041194950000019500000
101������������ ������������ �������� ������������ HI96719306004284510110
100�������� ���������� ������ �������� ������ AD35 ����������(���������� ���� ��������)3060041712010
99������������������ �� ������������ ORP ������ ������������ �������������� ������ ORP 5520 305004189410110
98������������ �������� ������ �������� ���������� CAL Check ��� HI97720306004285010110
97������ ���������� ���������������� �������� HANNA HI758306004284610110
96�������������������������� ���� ������������ ������ UV-M903060011180010
95������������������ ������������ ������ TR-DOT1A4 �������� Lutron 3050041456010
94������������������ �� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ���������� ������������ ������ ROC-5320E305004210410110
93������������������ ���������� ���������������� �������� - HI8936305004273910110
92���������������� �������� ������������ ������ �������� ���������� ������ TESTO 176T4306008220410110
91�������������� ������������ ORP ������ ������ AD3230B (ADWA)306004616010
90������������������ �� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ���������� ���������� ������ ROC-5320E305004189110110
89�������� ������������ ���������� �������� ���� ���������� ���������� - HI764073305006266210110
88������������ �� ���������� ������ �������������� ������ Ec-510 305004214310110
87���������������������� �������� pH�� ORP �� ������ - ������ PCA300306004273610110
86���������������� ������������ �������������� �������� TESTO 470306008220210110
85������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E-P305004189210110
84���� ���� ������ ������������ �������� ������ HANNA HI202030600420093300000001330000000
83������ �������� ������ ������ PT100306004118710110
82���������� ������ ������������ ������������ ���������� ������ 86555306004934010
81�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i330600920277100000001710000000
80�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i83060092029197000000011970000000
79������ CLYCINE �������� 100 �������� �������� �������� WaATER-I.D3060041944968000019680000
78������������ ���������� ���� �������� ��������(������������ ���������� ���� RO)8000112250694000150694000
77������������ ������ PrimeLab 2.0 ���� �������� �������� 75 ��������������306004221210110
76������ �������� ������ PT-3003060041189010
75������ �������� ������ PT-4003060041190010
74������ �������� ������ PT-5003060041192010
73�������������� �� �������� ������������������ ���������� ������������ ������ DO AD8001/330500628261580000001158000000
72������������ ������ ������������ ������������ AZ ������ AZ 8403 30600414052340000001234000000
71������������ ������������ ������, DO������, O2������ ������ 70313060044071533150001153315000
70���������� ���� ���������� Royal ������ ���������� ���� 80001162551047000151047000
69���������� ������������������ KCL �������� �������� ������ HI70300G306004197110110
68������������������ �� ������ ������ �� �������� ������ �������� ���������� 0 ���� 40%306004192722000000122000000
67���������� ������������ �������� ������������ ������ UT661D306001232343008000143008000
66pH ������ �������� �������� ������ AD11 ������������ (Adwa)30600459830000000130000000
65pH/mV �� EC/TDS/�������� ������/������������ ������ �������� ���� �������� �������������� �������������������� - HI5521306004264210110
64���������������� ������ �� ���������� ������������ ������ UT330TH306001234641216000141216000
63 ������������ �� ���������� ������ ������������ ������������ ������ A12T3060012340728000017280000
62�������� �������� ������������ ������ UT07BEU3060012317940800019408000
61pH ������ �������� �������� ������ AD12 ������������ (Adwa)30600459938600000138600000
60������������ �������������� Checktemp�� - HI98501306001261710110
59 ������ ������ �������������� ������������ ������ UT353306001234913888000113888000
58������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/702/0306001205938500000138500000
57���������������� ������ �� ���������� ������������ USB ������ MIC 98875SD 306001259577000000177000000
56 �������� ���������� ������ ������������ ������ MIC ������������ 98873306001259650000000150000000
55�������� ���������������� �������� ������������ �������� �������������� �������� ������������������ ���� ���� �������� - HI84532306004264610110
54����������������, ������������ ������������, TI-32230600126025525000001552500000
53������������ �� pH ������ ������������ ������ ���������������� - HI83300306004264710110
52WBGT������ ���������������������� MIC 98887SD30600126001120000001112000000
51�������� �������� ������������ ������ UT683KIT306001232240880000140880000
50 �������������� ������������ ������������ ������ UT366A306001235324640000124640000
49PH ������ �� ������������ ���� ���� �������� ������ ������-HI991001306004264410110
48������ ������ ���������� ������ �������������� ������ TEM 187 ������306001567450000014500000
47 ������ ������ �������������� ������������ ������ UT352 306001234894864000194864000
46�������� �������� �������� �������� �������� ������������ ������ UT692G306001232523520000123520000
45 306001233920160000120160000
44���������������� ������ �������������������� ������������ ������ UT330T306001234527776000127776000
43���������������� ������ ������������ ������ UT330A 306001234225312000125312000
42������������ ������ ������������ ���������������� ������������ �������� �������� - HI6421 306004264010110
41 ���������� ������ �������� ������ ������������ ������ UT343D306001235176720000176720000
40 ���������� ������ ������ ������������ ������ UT377A306001234716744000116744000
39������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/701/0306001205835000000135000000
38���������� �������� ������ �� ���������� ������ �������������� ���� ���� ���� ������ MIC 98206306001259771000000171000000
37 �������� �������� SMD ������ UT116A306001231421280000121280000
36�������� �������� ������ ���� ������ �������� EC/Resistivity - HI98197306001261410110
35 ���������� ������ �������������������� ������������ ������ UT345A306001235264400000164400000
34�������� ������ �������������� ������������ ������ UT18C306001232831696000131696000
33���������������� ������������������ �� �������� ���������� ������������ ������ UT330C306001234450960000150960000
32�������� ������������ ���� �������� ���������������� ������ MS-11C306001259464000000164000000
31�������� �������� ���������������� ������������ ������ UT695D10306001232639984000139984000
30������ ���������� ������ ���������� ������������ ������ A13T3060012341593600015936000
29�������� �������� LED ������������ ������ UT659D306001231627048000127048000
28������������ ������������ ������ ���������� ������������ - HI2400306004264110110
27�������� �������� SMD ������ UT116C306001231516016000116016000
26�������� �������� �� ���������� �������� ������������ ������ UT682D306001232112320000112320000
25 ������ ������ ���������������� ������������ ������ UT353BT306001235020160000120160000
24�������������� ������ ������������ PM2.5 ��PM10 ������ MIC-98098P30600125981550000001155000000
23������������ �� �������������� �������������� ������ 13/472/0�������� BRANNAN306001206326000000126000000
22�������������� ���������� �������� ������ 0/ 38/704 BRANNAN306001206048000000148000000
21�������� ������ ������������ ������ UT15C306001232722064000122064000
20������������������ �������� ���������������� IR ������ TEM-8012B30600126031350000001135000000
19�������� �������� �������� �������� ������������ ������ UT692D306001232424640000124640000
18�������� �������� ������������ ������ UT681L3060012318705600017056000
17������������ ph ������ �������� ������ EZDO 6011 A30600451738000000138000000
16������������ ���������� ������ �� ���������� ������ ������ �������������� ���� ���������������� ������ ���� ������3060041543010
15���������� ������ ������������ �������������� - HI6321306004263310110
14������������ ������ ������������ �������� ������ HANNA HI9142306004160710110
13���� ���� ������ �������������� ������ Milwaukee -Ph56306004179658000000158000000
12������������ PH ������ �������� ���������� ���� �������� AZ 868513060041539010
11�������� �������� ������ AC/DC ���������� ������ PROVA 20003060027481223920001122392000
10�������� �������� ������ ���������� AC/DC ������ PROVA 113060027431177530001117753000
9���� ���� ������ �������� VIRA ������������ pH/ORP/Temp ������ B200130600420512190000001219000000
8�������������� �������� ���� �� �������������� ���� ���� ���� ������ TEM 3033060042568410000014100000
7������������ �������������� ������������ ���� ���� ������ Lovibond Scuba II - ������ ������������306004230610110
6������������ ���������������� ������ FTC-420 3060042662213500001221350000
5������ ������������ ������ HI7363060041792010
4���������� �������������� ph ������(�������� ������)���� �������� 7.003060041281280000012800000
3edge�� pH/ORP ������ ��������������- HI2002306004262610110
2���� ���� ������ �������������� ������ milwaukee -ph55306004179531000000131000000
1���������� ���������������������� �������� ������ HI-50036 �������� ������������ �������� ������ GroLine3060041866010
بستن

آخرین تبلیغات رایگان کاربران سایت

((نتایج جستجو ))

فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 116

تماس با ما

ENAMAD مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/9/16


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.