تبلیغات رایگان اینترنتی
سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
110���������������� �������� ���������� ������ �� ���������� �������� testo 176_p1306008220910110
109������������������ pH �� EC ���� ���������� ������������-HI98143305004273810110
108���� ���� ���� ������ �� tds ������ ������ TDS-3 3060041896184000011840000
107������������������ �� ������������ ph ������ ������������ �������������� ������ PH 5520305004189310110
106������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E305004213510110
105������������ ���� ���� ���� ������ HM ������ ������������ ������������������ 306004139710110
104������ ������������ ���� ���� ���������� �������� HANNA HI719306004284410110
103������������ PH ������ ������������ LUTRON ������ PPH-2108305004193163000000163000000
102������������������ PH ������������ ������ LUTRON TR-PHT1A43050041424010
101�������� ������ HP ID4520T �� �������� ph ������ ������������ 5������ ����������3050068561300580001130058000
100������������ ���������� �� �������� ���� 500 �������� 20 ���������� �������� TESTO 905-T1306008219910110
99���������������� ���������� �� ������ �������� ������ testo 184306008220810110
98���������� ������ ������������ ������������ ������ MIC-987A2-PC30600417201687380001168738000
97�������� �������� PTM100 (������������ �������� PH ������ �� ������)3060041194950000019500000
96������������ ������������ �������� ������������ HI96719306004284510110
95�������� ���������� ������ �������� ������ AD35 ����������(���������� ���� ��������)3060041712010
94������������������ �� ������������ ORP ������ ������������ �������������� ������ ORP 5520 305004189410110
93������������ �������� ������ �������� ���������� CAL Check ��� HI97720306004285010110
92������ ���������� ���������������� �������� HANNA HI758306004284610110
91�������������������������� ���� ������������ ������ UV-M903060011180010
90������������������ ������������ ������ TR-DOT1A4 �������� Lutron 3050041456010
89������������������ �� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ���������� ������������ ������ ROC-5320E305004210410110
88������������������ ���������� ���������������� �������� - HI8936305004273910110
87���������������� �������� ������������ ������ �������� ���������� ������ TESTO 176T4306008220410110
86�������������� ������������ ORP ������ ������ AD3230B (ADWA)306004616010
85������������������ �� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ���������� ���������� ������ ROC-5320E305004189110110
84�������� ������������ ���������� �������� ���� ���������� ���������� - HI764073305006266210110
83������������ �� ���������� ������ �������������� ������ Ec-510 305004214310110
82���������������������� �������� pH�� ORP �� ������ - ������ PCA300306004273610110
81���������������� ������������ �������������� �������� TESTO 470306008220210110
80������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E-P305004189210110
79���� ���� ������ ������������ �������� ������ HANNA HI202030600420093300000001330000000
78������ �������� ������ ������ PT100306004118710110
77���������� ������ ������������ ������������ ���������� ������ 86555306004934010
76�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i330600920277100000001710000000
75�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i83060092029197000000011970000000
74������ CLYCINE �������� 100 �������� �������� �������� WaATER-I.D3060041944968000019680000
73������������ ���������� ���� �������� ��������(������������ ���������� ���� RO)8000112250694000150694000
72������������ ������ PrimeLab 2.0 ���� �������� �������� 75 ��������������306004221210110
71������ �������� ������ PT-3003060041189010
70������ �������� ������ PT-4003060041190010
69������ �������� ������ PT-5003060041192010
68�������������� �� �������� ������������������ ���������� ������������ ������ DO AD8001/330500628261580000001158000000
67������������ ������ ������������ ������������ AZ ������ AZ 8403 30600414052340000001234000000
66������������ ������������ ������, DO������, O2������ ������ 70313060044071533150001153315000
65���������� ���� ���������� Royal ������ ���������� ���� 80001162551047000151047000
64���������� ������������������ KCL �������� �������� ������ HI70300G306004197110110
63������������������ �� ������ ������ �� �������� ������ �������� ���������� 0 ���� 40%306004192722000000122000000
62���������� ������������ �������� ������������ ������ UT661D306001232343008000143008000
61pH ������ �������� �������� ������ AD11 ������������ (Adwa)30600459830000000130000000
60pH/mV �� EC/TDS/�������� ������/������������ ������ �������� ���� �������� �������������� �������������������� - HI5521306004264210110
59���������������� ������ �� ���������� ������������ ������ UT330TH306001234641216000141216000
58 ������������ �� ���������� ������ ������������ ������������ ������ A12T3060012340728000017280000
57�������� �������� ������������ ������ UT07BEU3060012317940800019408000
56pH ������ �������� �������� ������ AD12 ������������ (Adwa)30600459938600000138600000
55������������ �������������� Checktemp�� - HI98501306001261710110
54 ������ ������ �������������� ������������ ������ UT353306001234913888000113888000
53������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/702/0306001205938500000138500000
52���������������� ������ �� ���������� ������������ USB ������ MIC 98875SD 306001259577000000177000000
51 �������� ���������� ������ ������������ ������ MIC ������������ 98873306001259650000000150000000
50�������� ���������������� �������� ������������ �������� �������������� �������� ������������������ ���� ���� �������� - HI84532306004264610110
49����������������, ������������ ������������, TI-32230600126025525000001552500000
48������������ �� pH ������ ������������ ������ ���������������� - HI83300306004264710110
47WBGT������ ���������������������� MIC 98887SD30600126001120000001112000000
46�������� �������� ������������ ������ UT683KIT306001232240880000140880000
45 �������������� ������������ ������������ ������ UT366A306001235324640000124640000
44PH ������ �� ������������ ���� ���� �������� ������ ������-HI991001306004264410110
43������ ������ ���������� ������ �������������� ������ TEM 187 ������306001567450000014500000
42 ������ ������ �������������� ������������ ������ UT352 306001234894864000194864000
41�������� �������� �������� �������� �������� ������������ ������ UT692G306001232523520000123520000
40 306001233920160000120160000
39���������������� ������ �������������������� ������������ ������ UT330T306001234527776000127776000
38���������������� ������ ������������ ������ UT330A 306001234225312000125312000
37������������ ������ ������������ ���������������� ������������ �������� �������� - HI6421 306004264010110
36 ���������� ������ �������� ������ ������������ ������ UT343D306001235176720000176720000
35 ���������� ������ ������ ������������ ������ UT377A306001234716744000116744000
34������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/701/0306001205835000000135000000
33���������� �������� ������ �� ���������� ������ �������������� ���� ���� ���� ������ MIC 98206306001259771000000171000000
32 �������� �������� SMD ������ UT116A306001231421280000121280000
31�������� �������� ������ ���� ������ �������� EC/Resistivity - HI98197306001261410110
30 ���������� ������ �������������������� ������������ ������ UT345A306001235264400000164400000
29�������� ������ �������������� ������������ ������ UT18C306001232831696000131696000
28���������������� ������������������ �� �������� ���������� ������������ ������ UT330C306001234450960000150960000
27�������� ������������ ���� �������� ���������������� ������ MS-11C306001259464000000164000000
26�������� �������� ���������������� ������������ ������ UT695D10306001232639984000139984000
25������ ���������� ������ ���������� ������������ ������ A13T3060012341593600015936000
24�������� �������� LED ������������ ������ UT659D306001231627048000127048000
23������������ ������������ ������ ���������� ������������ - HI2400306004264110110
22�������� �������� SMD ������ UT116C306001231516016000116016000
21�������� �������� �� ���������� �������� ������������ ������ UT682D306001232112320000112320000
20 ������ ������ ���������������� ������������ ������ UT353BT306001235020160000120160000
19�������������� ������ ������������ PM2.5 ��PM10 ������ MIC-98098P30600125981550000001155000000
18������������ �� �������������� �������������� ������ 13/472/0�������� BRANNAN306001206326000000126000000
17�������������� ���������� �������� ������ 0/ 38/704 BRANNAN306001206048000000148000000
16�������� ������ ������������ ������ UT15C306001232722064000122064000
15������������������ �������� ���������������� IR ������ TEM-8012B30600126031350000001135000000
14�������� �������� �������� �������� ������������ ������ UT692D306001232424640000124640000
13�������� �������� ������������ ������ UT681L3060012318705600017056000
12������������ ph ������ �������� ������ EZDO 6011 A30600451738000000138000000
11������������ ���������� ������ �� ���������� ������ ������ �������������� ���� ���������������� ������ ���� ������3060041543010
10���������� ������ ������������ �������������� - HI6321306004263310110
9������������ ������ ������������ �������� ������ HANNA HI9142306004160710110
8���� ���� ������ �������������� ������ Milwaukee -Ph56306004179658000000158000000
7������������ PH ������ �������� ���������� ���� �������� AZ 868513060041539010
6�������� �������� ������ AC/DC ���������� ������ PROVA 20003060027481223920001122392000
5�������� �������� ������ ���������� AC/DC ������ PROVA 113060027431177530001117753000
4���� ���� ������ �������� VIRA ������������ pH/ORP/Temp ������ B200130600420512190000001219000000
3�������������� �������� ���� �� �������������� ���� ���� ���� ������ TEM 3033060042568410000014100000
2������������ �������������� ������������ ���� ���� ������ Lovibond Scuba II - ������ ������������306004230610110
1������������ ���������������� ������ FTC-420 3060042662213500001221350000
بستن

آخرین تبلیغات رایگان کاربران سایت

((نتایج جستجو ))

فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 141

تماس با ما

ENAMAD مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/9/16


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.