تبلیغات رایگان اینترنتی
سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
117���������������� �������� ���������� ������ �� ���������� �������� testo 176_p1306008220910110
116������������������ pH �� EC ���� ���������� ������������-HI98143305004273810110
115���� ���� ���� ������ �� tds ������ ������ TDS-3 3060041896184000011840000
114������������������ �� ������������ ph ������ ������������ �������������� ������ PH 5520305004189310110
113������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E305004213510110
112������������ ���� ���� ���� ������ HM ������ ������������ ������������������ 306004139710110
111������ ������������ ���� ���� ���������� �������� HANNA HI719306004284410110
110������������ PH ������ ������������ LUTRON ������ PPH-2108305004193163000000163000000
109������������������ PH ������������ ������ LUTRON TR-PHT1A43050041424010
108�������� ������ HP ID4520T �� �������� ph ������ ������������ 5������ ����������3050068561300580001130058000
107������������ ���������� �� �������� ���� 500 �������� 20 ���������� �������� TESTO 905-T1306008219910110
106���������������� ���������� �� ������ �������� ������ testo 184306008220810110
105���������� ������ ������������ ������������ ������ MIC-987A2-PC30600417201687380001168738000
104�������� �������� PTM100 (������������ �������� PH ������ �� ������)3060041194950000019500000
103������������ ������������ �������� ������������ HI96719306004284510110
102�������� ���������� ������ �������� ������ AD35 ����������(���������� ���� ��������)3060041712010
101������������������ �� ������������ ORP ������ ������������ �������������� ������ ORP 5520 305004189410110
100������������ �������� ������ �������� ���������� CAL Check ��� HI97720306004285010110
99������ ���������� ���������������� �������� HANNA HI758306004284610110
98�������������������������� ���� ������������ ������ UV-M903060011180010
97������������������ ������������ ������ TR-DOT1A4 �������� Lutron 3050041456010
96������������������ �� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ���������� ������������ ������ ROC-5320E305004210410110
95������������������ ���������� ���������������� �������� - HI8936305004273910110
94���������������� �������� ������������ ������ �������� ���������� ������ TESTO 176T4306008220410110
93�������������� ������������ ORP ������ ������ AD3230B (ADWA)306004616010
92������������������ �� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ���������� ���������� ������ ROC-5320E305004189110110
91�������� ������������ ���������� �������� ���� ���������� ���������� - HI764073305006266210110
90������������ �� ���������� ������ �������������� ������ Ec-510 305004214310110
89���������������������� �������� pH�� ORP �� ������ - ������ PCA300306004273610110
88���������������� ������������ �������������� �������� TESTO 470306008220210110
87������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E-P305004189210110
86���� ���� ������ ������������ �������� ������ HANNA HI202030600420093300000001330000000
85������ �������� ������ ������ PT100306004118710110
84���������� ������ ������������ ������������ ���������� ������ 86555306004934010
83�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i330600920277100000001710000000
82�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i83060092029197000000011970000000
81������ CLYCINE �������� 100 �������� �������� �������� WaATER-I.D3060041944968000019680000
80������������ ���������� ���� �������� ��������(������������ ���������� ���� RO)8000112250694000150694000
79������������ ������ PrimeLab 2.0 ���� �������� �������� 75 ��������������306004221210110
78������ �������� ������ PT-3003060041189010
77������ �������� ������ PT-4003060041190010
76������ �������� ������ PT-5003060041192010
75�������������� �� �������� ������������������ ���������� ������������ ������ DO AD8001/330500628261580000001158000000
74������������ ������ ������������ ������������ AZ ������ AZ 8403 30600414052340000001234000000
73������������ ������������ ������, DO������, O2������ ������ 70313060044071533150001153315000
72���������� ���� ���������� Royal ������ ���������� ���� 80001162551047000151047000
71���������� ������������������ KCL �������� �������� ������ HI70300G306004197110110
70������������������ �� ������ ������ �� �������� ������ �������� ���������� 0 ���� 40%306004192722000000122000000
69���������� ������������ �������� ������������ ������ UT661D306001232343008000143008000
68pH ������ �������� �������� ������ AD11 ������������ (Adwa)30600459830000000130000000
67pH/mV �� EC/TDS/�������� ������/������������ ������ �������� ���� �������� �������������� �������������������� - HI5521306004264210110
66���������������� ������ �� ���������� ������������ ������ UT330TH306001234641216000141216000
65 ������������ �� ���������� ������ ������������ ������������ ������ A12T3060012340728000017280000
64�������� �������� ������������ ������ UT07BEU3060012317940800019408000
63pH ������ �������� �������� ������ AD12 ������������ (Adwa)30600459938600000138600000
62������������ �������������� Checktemp�� - HI98501306001261710110
61 ������ ������ �������������� ������������ ������ UT353306001234913888000113888000
60������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/702/0306001205938500000138500000
59���������������� ������ �� ���������� ������������ USB ������ MIC 98875SD 306001259577000000177000000
58 �������� ���������� ������ ������������ ������ MIC ������������ 98873306001259650000000150000000
57�������� ���������������� �������� ������������ �������� �������������� �������� ������������������ ���� ���� �������� - HI84532306004264610110
56����������������, ������������ ������������, TI-32230600126025525000001552500000
55������������ �� pH ������ ������������ ������ ���������������� - HI83300306004264710110
54WBGT������ ���������������������� MIC 98887SD30600126001120000001112000000
53�������� �������� ������������ ������ UT683KIT306001232240880000140880000
52 �������������� ������������ ������������ ������ UT366A306001235324640000124640000
51PH ������ �� ������������ ���� ���� �������� ������ ������-HI991001306004264410110
50������ ������ ���������� ������ �������������� ������ TEM 187 ������306001567450000014500000
49 ������ ������ �������������� ������������ ������ UT352 306001234894864000194864000
48�������� �������� �������� �������� �������� ������������ ������ UT692G306001232523520000123520000
47 306001233920160000120160000
46���������������� ������ �������������������� ������������ ������ UT330T306001234527776000127776000
45���������������� ������ ������������ ������ UT330A 306001234225312000125312000
44������������ ������ ������������ ���������������� ������������ �������� �������� - HI6421 306004264010110
43 ���������� ������ �������� ������ ������������ ������ UT343D306001235176720000176720000
42 ���������� ������ ������ ������������ ������ UT377A306001234716744000116744000
41������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/701/0306001205835000000135000000
40���������� �������� ������ �� ���������� ������ �������������� ���� ���� ���� ������ MIC 98206306001259771000000171000000
39 �������� �������� SMD ������ UT116A306001231421280000121280000
38�������� �������� ������ ���� ������ �������� EC/Resistivity - HI98197306001261410110
37 ���������� ������ �������������������� ������������ ������ UT345A306001235264400000164400000
36�������� ������ �������������� ������������ ������ UT18C306001232831696000131696000
35���������������� ������������������ �� �������� ���������� ������������ ������ UT330C306001234450960000150960000
34�������� ������������ ���� �������� ���������������� ������ MS-11C306001259464000000164000000
33�������� �������� ���������������� ������������ ������ UT695D10306001232639984000139984000
32������ ���������� ������ ���������� ������������ ������ A13T3060012341593600015936000
31�������� �������� LED ������������ ������ UT659D306001231627048000127048000
30������������ ������������ ������ ���������� ������������ - HI2400306004264110110
29�������� �������� SMD ������ UT116C306001231516016000116016000
28�������� �������� �� ���������� �������� ������������ ������ UT682D306001232112320000112320000
27 ������ ������ ���������������� ������������ ������ UT353BT306001235020160000120160000
26�������������� ������ ������������ PM2.5 ��PM10 ������ MIC-98098P30600125981550000001155000000
25������������ �� �������������� �������������� ������ 13/472/0�������� BRANNAN306001206326000000126000000
24�������������� ���������� �������� ������ 0/ 38/704 BRANNAN306001206048000000148000000
23�������� ������ ������������ ������ UT15C306001232722064000122064000
22������������������ �������� ���������������� IR ������ TEM-8012B30600126031350000001135000000
21�������� �������� �������� �������� ������������ ������ UT692D306001232424640000124640000
20�������� �������� ������������ ������ UT681L3060012318705600017056000
19������������ ph ������ �������� ������ EZDO 6011 A30600451738000000138000000
18������������ ���������� ������ �� ���������� ������ ������ �������������� ���� ���������������� ������ ���� ������3060041543010
17���������� ������ ������������ �������������� - HI6321306004263310110
16������������ ������ ������������ �������� ������ HANNA HI9142306004160710110
15���� ���� ������ �������������� ������ Milwaukee -Ph56306004179658000000158000000
14������������ PH ������ �������� ���������� ���� �������� AZ 868513060041539010
13�������� �������� ������ AC/DC ���������� ������ PROVA 20003060027481223920001122392000
12�������� �������� ������ ���������� AC/DC ������ PROVA 113060027431177530001117753000
11���� ���� ������ �������� VIRA ������������ pH/ORP/Temp ������ B200130600420512190000001219000000
10�������������� �������� ���� �� �������������� ���� ���� ���� ������ TEM 3033060042568410000014100000
9������������ �������������� ������������ ���� ���� ������ Lovibond Scuba II - ������ ������������306004230610110
8������������ ���������������� ������ FTC-420 3060042662213500001221350000
7������ ������������ ������ HI7363060041792010
6���������� �������������� ph ������(�������� ������)���� �������� 7.003060041281280000012800000
5edge�� pH/ORP ������ ��������������- HI2002306004262610110
4���� ���� ������ �������������� ������ milwaukee -ph55306004179531000000131000000
3���������� ���������������������� �������� ������ HI-50036 �������� ������������ �������� ������ GroLine3060041866010
2�������������� HI1271 �������� ���������� �������� �������� ������ Hi98100,HI98115,HI981033060041797010
1������ 500 �������� DPDNO.3 ������������ ��������������306004186838000000138000000
بستن

آخرین تبلیغات رایگان کاربران سایت

((نتایج جستجو ))

فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 73

تماس با ما

ENAMAD مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/9/16


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.